KDB Web API

Web API för Klassifikationsdatabaser administrerade av applikationen KDBAdmin.

Inbjudan till att testa API:er för kodverk

Socialstyrelsen genomför just nu ett försök att genom API:er tillhandahålla myndighetens hälsorelaterade klassifikationer och kodverk för nedladdning eller anrop.

Vi vill med detta på sikt underlätta tillgången till myndighetens klassifikationer och kodverk för till exempel verksamhets- och journalsystemsleverantörer samt utvecklare av appar, eller lösningar som behöver göra innehållet i klassifikationerna tillgängliga i ett system. För tillfället fokuseras utvecklingsarbetet på användartester.

Socialstyrelsen vill därför gärna ha återkoppling från potentiella användare av denna API-tjänst som nu utvecklas av myndigheten.

Dessa hälsorelaterade klassifikationer ingår i API-tjänsten:

  • Diagnoskoder (ICD-10-SE)
  • Åtgärdskoder (KKÅ)
  • Åtgärdskoder (KMÅ)
  • Funktionshinder/funktionstillstånd (ICF)
  • Socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI)

Då funktionaliteten är under utveckling kan den komma att ändras utan föregående kommunikation. Det innebär att Socialstyrelsen tillsvidare avråder från att göra direkta kopplingar mellan denna funktionalitet och verksamhetskritiska system.

Era synpunkter är värdefulla i utvecklingsarbetet: Besvara gärna denna enkät om API:erna för kodverk, eller ge återkoppling via Socialstyrelsens webbplats, där det också går att ställa frågor och få support. Här kan du också få mer information om WHO:s villkor kring användning av klassifikationerna.

http://www.socialstyrelsen.se/nationellehalsa/fraga-om-klassificering-koder

Villkor för användning av API:er för kodverk

När du citerar eller på annat sätt vidareutnyttjar Socialstyrelsens hälsorelaterade klassifikationer ska du ange källa och version. Det är inte tillåtet att ändra eller på annat sätt förvanska informationen i klassifikationerna. Vi kan neka dig att använda API -tjänsten om du bryter mot villkoren, eller om du på annat sätt visar olämplighet vid användningen.

Socialstyrelsens ansvarar för att API:erna för kodverk på ett korrekt sätt visar de uppgifter som finns i Socialstyrelsens klassifikationsdatabas.